Pressemeddelelse 11. april
Charlottenborg blev besat
Læs åbent brev
Læs pressemeddelse vedr. besættelsen
Læs artikel i Sydvenska Dagbladet

ÅBENT BREV

til Kulturminister Brian Mikkelsen

fra Grønningen, Corner, Den Gyldne og PRO

Om forsøget på at aflive kunstneres mulighed for udstilling og salg af deres kunst på Charlottenborg

I anledning af det igangværende forsøg på  at fratage kunstnerne Charlottenborg Udstillingsbygning til ny  anvendelse som museumslignende kunsthal skal vi som mangeårige  lejere og udstillere i bygningen fastslå:
at Udstillingsbygningen i 1883 blev opført med det  klare formål at tjene til kunstneres udstilling og salg af deres værker, at det siden er lykkedes danske kunstnere at skabe kunstnerfællesskaber,  der har kunnet sikre skabende kunstneres mulighed for udstilling og salg af  deres kunst på Charlottenborg - for CORNERs og GRØNNINGENs vedkommende fra ca. 1932,  henholdsvis for PRO´s og DEN GYLDNEs fra ca. 1964, til dato årligt i 4 uger hver, at Brian Mikkelsen i 2005 som forarbejde til en ny bekendtgørelse  om Udstillingsbygningens styring, direktion og økonomi indhentede en rapport  fra et udvalg, der foreslog som et grundlag for udstillingsbygningens virksomhed, at:

Fremtidens udstillingsprofil skal hænge sammen med stedets  historie og udformning,

Huset skal ikke være en kunsthal, men et kunstnernes  hus, præget af kunstnernes særlige blik,

Kunstnersammenslutningerne skal stadig have deres plads i Udstillingsbygningens program,

Bygningens bestyrelses vigtigste formål skal  være at udstikke retningslinier for ledelsen, som derefter skal drive bygningen professionelt og  dynamisk,

at Brian Mikkelsen på dette grundlag udfærdigede  bkg. af 15/12 2005, hvorefter der i bygningen kan uddeles udstillingsperioder mod vederlag på baggrund  af en kvalitetsvurdering i forhold til bygningens udstillingsprofil; bestyrelsen skal fastlægge  den overordnede udstillingspolitik, og en af Brian Mikkelsen ansat faglig direktør skal  udarbejde udstillingsplaner inden for den af bestyrelsen fastlagte overordnede ramme,

at Brian Mikkelsen i maj 2006 ansatte den svenske kunsthistoriker  Bo Nilsson til (ifølge refereret oplysning fra Bo Nilsson)at handle som direktør  i overensstemmelse med de af Brian Mikkelsen fastsatte retningslinier, hvorefter hans arbejdsopgave  skulle være at udvikle Udstillingsbygningen til en international kunsthal,

at Bo Nilssons vilkår er, at han fremover skal censurere  kunstnerne og udstillingerne, idet Bo Nilsson og hans medarbejdere ønsker at bestemme,  hvilke kunstneres værker, der skal udstilles,

at Bo Nilsson formentlig i konsekvens heraf i skrivelse af  22/11 2006 har meddelt kunstnersammenslutninge GRØNNINGEN, at den ikke  efter 2007 vil kunne udstille på Charlottenborg,

at denne udelukkelse må anses for at dække direktionens  principielle indstilling og derfor indicerer at også de øvrige kunstnersammenslutningers  udstillingsmulighed fremover er bortelimineret,

at denne handlemåde strider helt imod de i forarbejderne  og ovenfor under 1 - 3 nævnte intentioner, der ligger til grund for bekendtgørelsen,

at udelukkelsen sker alene på grundlag af de af Bo  Nilsson refererede retningslinier og ikke på grundlag af en af bestyrelsen fastlagt overordnet  udstillingspolitik, der naturligt må bygge på forarbejdernes forslag,

at kulturministeren i skrivelse af 14/12 2006 til GRØNNINGEN  har tilkendegivet, at der fortsat vil være mulighed for sammenslutningerne for i overensstemmelse  med forarbejderne at udstille på Charlottenborg, men kun i kraft af, at sammenslutningen  vil kunne "overbevise direktøren om, at man kan levere andet og mere end huslejen - at man kan  levere et skarp indspark til husets kunstneriske profil",

at dette arrogante svar er ensbetydende med, at kulturministerens  tilsagn - hvad han må vide - er rent teoretisk, idet Bo Nilssons vilkår om at ville  bestemme, hvordan og hvad kunstnersammenslutningerne må udstille, i sig selv  vil umuliggøre
kunstnersammenslutningernes fortsatte udstillingsmulighed  med ham som direktør,

at kulturministeren befinder sig i en vildfarelse, hvis  han tror, at sammenslutningerne fortsat har mulighed for at udstille på Charlottenborg med  Bo Nilsson som direktør,

at udelukkelsen af sammenslutningerne er fuldstændig  uacceptabel og kun kan afhjælpes ved, atbestyrelsen af kulturministeren pålægges omgående  at udarbejde retningslinier for en overordnet udstillingspolitik i overensstemmelse med bekendtgørelsens  forarbejder, således at kunstnersammenslutninger tillægges fortsat udstillingsret  alene med det forbehold, at pågældende sammenslutnings kvalitetsniveau  ud fra en kunstfaglig helhedsvurdering af udstillingens kunstneres værker må anses for  højt,

at bestyrelsen pålægger direktøren ved  sin udarbejdelse af udstillingsplaner at tage fuldt hensyn til den overordnede udstillingspolitik, herunder kunstnersammenslutningernes udstillingsret, hvorved kan oplyses, at Bo Nilsson ved sin ansættelse  blev gjort bekendt med arbejdsrapporten,

at direktørens ansættelsesforhold, såfremt  han ikke vil anerkende sådanne overordnede retningslinier, må bringes til ophør, og en  anden direktør, som vil indgå i dialog, ansættes  i stedet,

at kulturministeren pålægger bestyrelsen og  direktør Bo Nilsson senest i forbindelse med kommende bestyrelsesmøde at have dannet sig et indtryk  af GRØNNINGENs kvalitetsniveau og på dette grundlag at meddele GRØNNINGEN,  hvorvidt GRØNNINGEN tilbydes 4-ugers udstillingsperioder i 2008 og 2009, og  i bekræftende fald hvornår.

Kunstlivet i Danmark er karakteriseret ved mangfoldighed gennem  en vekselvirkning af kuraterede udstillinger og udstillinger  skabt af kunstnerne direkte fra ateliererne til publikum, uden  et kunsthistorisk filter. Kunstnerne påtager sig herved  et kulturelt ansvar. Det vil være fatalt, hvis kuratorerne bortcensurerer de skabende kunstneres ret til at sammensætte  udstillinger i eget regi i deres eget hus, Charlottenborg. Dette  synes særlig uforståeligt set i lyset af, at kunstnersammenslutningerne  kun lejer bygningen i 16 uger om året, hvilket må  antages at give et stort råderum resten af året til  de kuraterede udstillinger.

Det tilføjes, at skulle det tilsyneladende nøje  planlagte aflivningsforsøg mod forventning lykkes, med  Bo Nilsson som smagsdommer og skarpretter og med en af bestyrelsesformand  Erik Steffensen pacificeret bestyrelse som passive, men medansvarlige  tilskuere, vil det efter vor opfattelse medføre ubodelig  skade ikke alene for de medlemmer i vore sammenslutninger, der  mister deres udstillingsmulighed, men for hele den danske kunstnerstand  og ikke mindst for de mange yngre kunstnere, som via sammenslutningernes  udstillinger gives udstillingsmuligheder, som de ikke ellers  ville kunne opnå på Charlottenborg.

Vi vil opfordre kulturministeren til at træde i karakter  og træffe den beslutning, der kan stoppe den ovennævnte  udvikling og skabe ro på Charlottenborg, ved at foranledige  at arbejdsrapportens anbefalinger føres ud i livet.

København, den 19. januar 2007,
For: GRØNNINGEN CORNER DEN  GYLDNE PRO